Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на кардиологични консумативи за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-09-13 10:57:39
№ 20160829xdec3027415

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на кардиологични консумативи, разделени в 2 обособени позиции.

Всеки участник има право да участва за една или и за двете обособени позиции. Възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

Видовете, характеристиките и количества на медицинските изделия, са подробно описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация.

Количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 18 /осемнадесет/ месеца.

         Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

         Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 75 (седемдесет и пет) % от обявения от производителя.

            В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.


Документи
01572016131109_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-10-11 14:05:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-11-02 15:15:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2016-11-02 16:15:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2016-11-18 12:00:00
Протокол 2 2016-11-23 14:40:00
Доклад на осн. 103, ал.3 от ЗОП 2016-11-23 14:40:00
Решение за избор на изпълнители 2016-11-23 14:45:00
Частично прекратяване 2016-11-23 14:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-20 14:05:00
Обявление за приключване на договор 2018-08-21 15:13:00
Обявление за приключване на договор 2018-08-21 15:13:00
Обявление за приключване на договор 2018-08-21 15:14:00
Обявление за приключване на договор 2018-08-21 15:14:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-15 16:40:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-17 15:54:00
Обявление за приключване на договор 2020-01-28 14:36:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2021-05-26 14:55:00